بیمه عمر و حوادث

در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه در طول مدت اعتبار بیمه نامه ، تعهد بیمه گر پرداخت کل سرمایه انتخابی به ذینفع بیمه نامه می باشد . این بیمه نامه به صورت یکساله صادر می گردد .

انواع پوششها

  • فوت ناشی از حادثه : در صورتیکه بیمه شده به علت خطرات ناشی از حوادث مشمول بیمه فوت نماید ، بیمه گر متعهد پرداخت کل سرمایه انتخابی به استفاده کننده از سرمایه بیمه می باشد .
  •  نقص عضو و ازکارافتادگی دائم جزئی بر اثر حادثه : در صورتی که بیمه شده به علت خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو جزئی و دائمی گردد بیمه گر متعهد پرداخت درصدی از سرمایه انتخابی بنا به تشخیص پزشک معتمد خواهد بود .
  • نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی بر اثر حادثه : در صورتی که بیمه شده به علت خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو دائم کلی گردد بیمه گر متعهد پرداخت کل سرمایه انتخابی به بیمه شده می باشد .
  • هزینه پزشکی بر اثر حادثه : در صورتی که بیمه شده هزینه ها ئی را بابت خدمات درمانی بر اثر وقوع حادثه مشمول بیمه متحمل شده باشد ، بیمه گر متعهد جبران آن خواهد بود .
  • غرامت روزانه : در صورتیکه بیمه شده بر اثر وقوع حادثه موضوع بیمه نامه دچار ازکارافتادگی موقت گردد بیمه گر متعهد جبران غرامت روزانه وی در مدت دوران استراحت پزشکی خواهد بود .

 

انواع بیمه نامه های حوادث اشخاص :

  • بیمه حوادث انفرادی : هر شخصی با توجه به نوع فعالیت شغلی خود می تواند این بیمه نامه را خریداری نماید .
  • بیمه حوادث گروهی : این نوع بیمه نامه به گروههای مختلف از جمله سازمانها ، ارگانها ، کارخانجات ، نهادها ، اتحادیه ها ، انجمن ها ، شرکتهای دولتی و خصوصی که بیمه گذار دارای شخصیت حقوقی به ثبت رسیده است ارائه می گردد که با توجه به تعداد بیمه شدگان از تخفیفات خاص گروه نیز برخوردار خواهند شد .

پوششهای مذکور در تمام نقاط دنیا و در ۲۴ ساعت شبانه روز معتبر می باشد

این شرکت آماده ارائه انواع طرحهای بیمه ای بیمه حوادث به افراد حقیقی و حقوقی ، کارکنان ، کارگران ، بازنشستگان ، دانشجویان ، دانش آموزان ، مهد کودک ، مسافرین داخل و خارج کشور ، زائرین عتبات عالیات و مکه مکرمه ، ورزشکاران ، اعضاء خانواده بیمه شدگان و صنوف مختلف می باشد .